Phụ lục giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm
Cập nhật lúc10:37, Thứ Hai, 31/07/2017 (GMT+7)

PHỤ LỤC
GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số  48/2017/NQ-HĐND
ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định)

    PHỤ LỤC 1

Đơn vị: đồng

PHỤ LỤC 3

(Còn nữa)

 

 

 

 

Ý kiến của bạn
,
,
,