,
Cập nhật lúc: 09:03 |04/05/2022
Phụ lục II - Danh mục dự án bố trí vốn ngân sách huyện, thành phố, xã, thị trấn quá thời gian quy định chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025
,
.
,
,
,
,