,
Cập nhật lúc: 16:03 |21/10/2017
Những năm qua công tác kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) được Sở GD và ĐT tích cực thực hiện nhằm đánh giá mức độ đạt được về chất lượng giáo dục đối với các nhà trường. Đến nay, ở các bậc học, các nhà trường đã triển khai nghiêm túc việc thực hiện việc tự đánh giá chất lượng theo đúng quy trình từ mã hóa, xử lý, sắp xếp thông tin minh chứng...
,
,
.
,
,
,
,