,
Cập nhật lúc: 16:04 |21/10/2017
Công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, HLATGTĐB được các cấp, các ngành, các đơn vị thông tin, tuyên truyền thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức. Nhờ đó, đã tạo nên sự đồng thuận, ủng hộ...
,
,
.
,
,
,
,