,
Cập nhật lúc: 08:18 |16/07/2018
Trên địa bàn huyện hiện có 6.141 đối tượng chính sách. Huyện thường xuyên chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện đúng, đầy đủ, chu đáo các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước với người có công; tập trung giải quyết những tồn đọng về xác nhận, công nhận người tham gia hoạt động kháng chiến, người có công với cách mạng.
,
,
.
,
,
,
,