,
Cập nhật lúc: 09:04 |13/11/2017
Xác định điều cốt lõi để việc thực hiện Chỉ thị số 05 đạt kết quả thiết thực và tạo hiệu ứng tích cực là sự nêu gương của cán bộ, đảng viên nên Đảng ủy xã Trực Đạo đã chỉ đạo tổ chức nghiêm túc việc học tập quán triệt các chuyên đề đến cán bộ, đảng viên; yêu cầu cán bộ, đảng viên tham gia học tập với thái độ tích cực, tự giác và trách nhiệm.
,
,
.
,
,
,
,