,
Cập nhật lúc: 08:24 |15/06/2022
Xác định việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra có ý nghĩa quan trọng, vừa tăng cường pháp chế, kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật, đồng thời vừa phát huy dân chủ của nhân dân, trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngành Thanh tra...
,
,
.
,
,
,
,