Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đẩy mạnh các hoạt động về bình đẳng giới
Cập nhật lúc08:08, Thứ Hai, 11/05/2015 (GMT+7)

Ngày 8-5-2015, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2015, đẩy mạnh các hoạt động về bình đẳng giới. Đồng chí Bạch Ngọc Chiến, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2014, Ban VSTBPN tỉnh đã tích cực tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo lồng ghép thực hiện mục tiêu bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trên các lĩnh vực: lao động, việc làm, GD và ĐT, chăm sóc sức khỏe, quy hoạch cán bộ; chỉ đạo các ngành, các địa phương lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2015 vào chương trình, kế hoạch của ngành, địa phương. Các cấp, các ngành đã chú trọng tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục về bình đẳng giới với nhiều hình thức phong phú, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và VSTBPN; các kiến thức liên quan đến phụ nữ, trẻ em, kiến thức về giới. Ban VSTBPN tỉnh đã tổ chức 5 lớp tập huấn kiến thức pháp luật về bình đẳng giới, kỹ năng công tác cho 763 học viên là lãnh đạo các phòng, ban của Thành phố Nam Định, lãnh đạo các ngành, đoàn thể của các huyện, thành phố. Tổ chức 2 hội thảo về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị; biên soạn và phát hành hơn 10 nghìn tờ gấp tuyên truyền về bình đẳng giới, VSTBPN tới cơ sở… Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác, từng bước giảm dần khoảng cách giữa nam và nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ được tiếp cận và thụ hưởng các giá trị của đời sống xã hội. Công tác tạo nguồn, quy hoạch, bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ nữ có trình độ, năng lực vào vị trí chủ chốt của tỉnh, địa phương được các cấp quan tâm chỉ đạo. Số cán bộ nữ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, nghiệp vụ hằng năm đều tăng, tạo cơ hội cho cán bộ nữ rèn luyện, phấn đấu. Hiện nay, số cán bộ nữ giữ chức vụ trưởng, phó các sở, ban, ngành, đoàn thể là 24 đồng chí, chiếm 12,8%; cán bộ nữ cấp huyện và phòng, ban các sở, ngành là 360 đồng chí, chiếm 25,2%.

Trong năm 2015 và những năm tiếp theo, Ban VSTBPN tỉnh tiếp tục tham mưu với cấp uỷ, chính quyền đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tập huấn nâng cao năng lực về công tác bình đẳng giới cho đội ngũ làm công tác bình đẳng giới. Tập trung xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động VSTBPN ở các sở, ngành, đoàn thể. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện công tác bình đẳng giới và VSTBPN ở các đơn vị, địa phương; khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình; xử lý nghiêm những vi phạm quy định về bình đẳng giới./.

Minh Tân
 

,
,
.
,
,
,
,