,
Cập nhật lúc: 05:50 |12/05/2022
Dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trường Chinh cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã nỗ lực tập trung công sức, trí tuệ chuẩn bị tốt các công việc của Đại hội, nhất là đối với việc chuẩn bị các văn kiện Đại hội.
,
,
.
,
,
,
,