,
Cập nhật lúc: 05:25 |22/09/2022
Từ ngày 25 đến ngày 30-8-1986, Tổng Bí thư Trường Chinh chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị và Ban Bí thư thảo luận về những vấn đề thuộc quan điểm kinh tế trong Dự thảo báo cáo chính trị. Qua sáu ngày làm việc, từng Ủy viên Bộ Chính trị đã lần lượt phát biểu ý kiến của mình về các vấn đề được đặt ra.
,
,
.
,
,
,
,