Ý Yên nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Cập nhật lúc08:34, Thứ Sáu, 13/08/2021 (GMT+7)

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có vai trò quan trọng trong việc thực hiện chức năng làm cầu nối giữa Đảng với nhân dân, giữa công dân với Nhà nước. Đây là lực lượng trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, vận động, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội, duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội từ cơ sở. Nhận thức rõ điều đó, Huyện ủy Ý Yên luôn tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp quyết liệt nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kiểm tra, phân loại bí ngô sản xuất hữu cơ tại xã Yên Cường trước khi xuất bán (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).
Kiểm tra, phân loại bí ngô sản xuất hữu cơ tại xã Yên Cường trước khi xuất bán (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Đảng bộ Huyện Ý Yên hiện có 78 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 12.167 đảng viên. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên đã sớm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh, đồng thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Trước hết, huyện chú trọng công tác tuyển dụng, tiếp nhận đầu vào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Từ năm 2016 đến nay đã tuyển dụng 11 công chức cấp huyện, chuyển 2 công chức cấp xã lên huyện, tuyển 99 công chức cấp xã. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm được thực hiện nghiêm túc theo hướng phân cấp quản lý cán bộ và tăng cường trách nhiệm cho các cấp uỷ đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, đánh giá cán bộ, gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) của Đảng. Kết quả đánh giá cán bộ hàng năm là căn cứ để quy hoạch, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với cán bộ. Công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý được Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt quan tâm. Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/TU của Ban TVTU, hàng năm Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng triển khai và thực hiện đúng quy trình, bảo đảm công khai, dân chủ, chặt chẽ, có nền nếp, chất lượng quy hoạch cán bộ được nâng lên; gắn việc nhận xét, đánh giá cán bộ với công tác quy hoạch cán bộ. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử căn cứ vào quy hoạch cán bộ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hàng năm căn cứ kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đồng thời chỉ đạo, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch mở các lớp đào tạo bồi dưỡng trung cấp lý luận chính trị và tập huấn chuyên môn nghiệp vụ của các ngành, lĩnh vực theo quy định; cử các đồng chí trong quy hoạch đi học các lớp chuyên môn, lý luận chính trị. Từ tháng 10 năm 2016 đến nay, huyện đã cử 41 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị, 398 đồng chí đi học hệ trung cấp lý luận chính trị, 11 đồng chí đi học đại học văn bằng 2, cử 8 đồng chí bồi dưỡng cập nhật kiến thức lãnh đạo quản lý, 18 đồng chí học quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính. Huyện đã mở 61 lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho 11.037 lượt cán bộ cơ sở; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng 8 lớp cho 788 học viên; 19 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và 13 lớp nhận thức về đảng cho 2.129 học viên. Công tác luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ có triển vọng và điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện thường xuyên. Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trước mắt và lâu dài, năm 2017 Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Quy định số 01-QĐ/HU về “Luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; thường xuyên quan tâm đến công tác điều động, luân chuyển cán bộ, nhất là điều động, luân chuyển cán bộ từ các phòng, ban, đoàn thể chuyên môn này sang các phòng, ban chuyên môn khác và từ các phòng, ban cấp huyện về các xã. Từ tháng 10 năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã luân chuyển 14 đồng chí. Hầu hết các đồng chí sau khi được điều động, luân chuyển phân công đảm nhiệm công việc mới đều phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tích cực học hỏi; biết tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, các đồng chí lãnh đạo ở địa phương, cơ quan, đơn vị qua các thời kỳ và đang công tác, nhanh chóng nắm bắt công việc, thực hiện tốt công tác lãnh đạo, điều hành tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử được Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện của từng chức danh, các bước trong công tác cán bộ được tiến hành theo hướng dẫn đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch. Từ tháng 10 năm 2016 đến nay đã bổ nhiệm, điều động, bổ nhiệm lại 53 đồng chí; giới thiệu ứng cử 119 đồng chí; hiệp y bổ nhiệm 52 đồng chí. Thông qua công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ phù hợp, công khai, đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ, đoàn kết thống nhất, giữ vững ổn định tình hình, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh nên chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Đảng bộ huyện Ý Yên ngày càng được nâng cao. BCH Đảng bộ huyện khoá XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 có 43 đồng chí, có 7 đồng chí là nữ bằng 16,2%; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp, cử nhân là 76,8%, trung cấp là 23,2%; trình độ chuyên môn: Đại học chiếm 88,3%, trung cấp chiếm 11,7%. Ban Thường vụ Huyện uỷ có 13 đồng chí, có 1 đồng chí là nữ; trình độ cao cấp lý luận chính trị, cử nhân: 13/13 đồng chí; trình độ đại học: 13/13 đồng chí (trong đó thạc sĩ: 3 đồng chí). BCH Đảng bộ huyện khoá XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 có 41 đồng chí; trong đó có 6 đồng chí là nữ bằng 14,6%; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp, cử nhân đã nâng lên đạt 85,3%, trung cấp giảm đi còn 14,6%; trình độ chuyên môn: Đại học nâng lên chiếm 97,5%, trung cấp chỉ còn 1 đồng chí chiếm 0,024%. Ban Thường vụ Huyện uỷ có 13 đồng chí, có 1 đồng chí là nữ, trình độ lý luận chính trị: cao cấp, cử nhân: 13/13 đồng chí; trình độ chuyên môn đại học: 13/13 đồng chí (trong đó thạc sĩ: 8 đồng chí). Trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị trực thuộc có 76 đồng chí; trong đó có 20 đồng chí là nữ; 100% có trình độ đại học (trong đó có 20 thạc sĩ). Về trình độ lý luận chính trị, có 60 đồng chí có trình độ cao cấp, cử nhân (bằng 78,9%), có 16 đồng chí có trình độ trung cấp (bằng 21,1%). Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các xã, thị trấn có 153 đồng chí, trong đó 10 đồng chí là nữ. Về trình độ lý luận chính trị, có 1 đồng chí có trình độ cao cấp, 152 đồng chí có trình độ trung cấp. Về trình độ chuyên môn, có 101 đồng chí có trình độ đại học (chiếm 66%), có 3 đồng chí có trình độ cao đẳng, 49 đồng chí có trình độ trung cấp...

Triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh, trình độ, nhận thức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn huyện Ý Yên không ngừng được nâng lên. Công tác cán bộ tiếp tục được Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, tạo nguồn đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; cơ cấu, độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ hợp lý. Kết quả đến nay đội ngũ cán bộ trên địa bàn huyện đều có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, tích cực đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo; tự giác rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chung của huyện./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,