Hiệu quả từ công tác bồi dưỡng giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh
Cập nhật lúc08:36, Thứ Sáu, 13/08/2021 (GMT+7)

Thời gian qua, Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh (GDQPAN) tỉnh đã chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, công tác GDQPAN. Qua đó, đã tạo chuyển biến nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp và toàn dân trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững, củng cố quốc phòng và an ninh, bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao Chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 3 (tháng 10-2020).
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao Chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 3 (tháng 10-2020).

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Hội đồng GDQPAN Quân khu; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng GDQPAN tỉnh đã chủ động triển khai công tác GDQPAN một cách tích cực, toàn diện, có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Hội đồng GDQPAN tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác GDQPAN. Qua đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất, đồng bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện công tác quan trọng này. Đồng thời, Hội đồng GDQPAN các cấp kịp thời củng cố, kiện toàn các thành viên Hội đồng sau Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm đủ số lượng, đúng thành phần quy định; bổ sung quy chế, duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Hội đồng GDQPAN các cấp cũng chủ động rà soát, nắm chắc số lượng, phân loại đối tượng cần được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QPAN để xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng theo Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25-2-2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật GDQPAN; quán triệt và triển khai thực hiện Nghị định số 139/2020/NĐ-CP ngày 27-11-2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP.

Trước yêu cầu đòi hỏi cao, số lượng đối tượng cần bồi dưỡng lớn, Hội đồng GDQPAN các cấp trong tỉnh đã tăng cường đôn đốc, kiểm tra công tác GDQPAN của các cơ quan, địa phương, cơ sở. Qua đó, kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cũng như biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, tập thể làm tốt, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDQPAN. Trong năm 2020, Hội đồng GDQPAN tỉnh tổ chức mở 1 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ đối tượng 3 quân số 103 học viên, kết quả đạt khá. Chỉ đạo Hội đồng GDQPAN các huyện, thành phố mở 74 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 4.219 cán bộ thuộc đối tượng 4 (trong đó cấp huyện, thành phố 21 lớp cho 2.671 học viên; cấp xã 53 lớp cho 1.548 học viên); mở 5 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 547 tăng, ni. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đồng chí cán bộ sĩ quan trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân luôn được chú trọng theo nội dung Thông tư số 24/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng và Thông tư số 43/2020/TT-BCA của Bộ Công an. Năm 2020, Công an tỉnh đã cử 2 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng cho sĩ quan đối tượng 3 theo chỉ tiêu đào tạo của Bộ, mở 8 lớp bồi dưỡng cho 798 học viên đối tượng 4. Đầu năm 2021, Hội đồng GDQPAN tỉnh phối hợp với Trường Quân sự Quân khu 3 tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đội ngũ cán bộ chủ chốt thuộc các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh diện đối tượng 2. Tại buổi khai mạc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh đã nhấn mạnh: Bồi dưỡng kiến thức QPAN là tiêu chuẩn bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên, là một trong những tiêu chí để xem xét, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết quả bồi dưỡng kiến thức QPAN đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm, đường lối QPAN của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Bên cạnh đó, công tác GDQPAN cho học sinh, sinh viên được triển khai đồng bộ theo các Thông tư, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ GD và ĐT, Bộ LĐ-TB và XH, sinh viên các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh thực hiện môn học GDQPAN theo phân luồng tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phân hiệu tại tỉnh Hà Nam (trong đó Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định có 82 sinh viên, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật có 202 sinh viên); hướng dẫn Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho Bộ Quốc phòng và Bộ GD và ĐT thẩm định tự chủ môn học GDQPAN. Đối với học sinh, sinh viên các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên đã triển khai thực hiện môn học theo đúng nội dung, chương trình quy định. Đã có 68 trường với tổng số 62.044 học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tham gia học tập. Thông qua GDQPAN đã tạo chuyển biến tích cực cho người học về lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; sự trân trọng đối với truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta và xác định trách nhiệm của mọi công dân, nhất là thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian tới, Hội đồng GDQPAN tiếp tục quan tâm xây dựng, kiện toàn, nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên giáo dục QPAN, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Đổi mới nội dung, xây dựng hệ thống các chuyên đề phù hợp với đối tượng; bổ sung những chuyên đề mới từ thực tiễn đang đặt ra về xây dựng và đấu tranh quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên rà soát các đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kiến thức QPAN, nhất là sau đại hội Đảng bộ các cấp để kịp thời xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện bồi dưỡng cho các đối tượng theo quy định... Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, kiện toàn Hội đồng GDQPAN đảm bảo đúng chức danh, đủ thành phần theo quy định của Luật GDQPAN. Xây dựng, bổ sung quy chế, chương trình, kế hoạch hoạt động sát với tình hình thực tiễn; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đánh giá đúng thực tế. Cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành liên quan tập trung chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các nhà trường triển khai, thực hiện nghiêm túc môn học GDQPAN cho học sinh, sinh viên; thực hiện tốt việc cử đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, giảng viên GDQPAN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

,
,
.
,
,
,
,