,
Cập nhật lúc: 07:38 |18/01/2018
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam, từ năm 2016, Sở Y tế và BHXH tỉnh đã phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý khám chữa bệnh (KCB) và thanh toán BHYT nhằm tăng cường quản lý cung ứng dịch vụ y tế, sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT...
,
,
.
,
,
,
,