,
Cập nhật lúc: 06:25 |21/09/2018
Ngay sau khi được UBND tỉnh công nhận "Xã đạt chuẩn NTM" (năm 2014), Đảng uỷ, UBND xã Yên Trung (Ý Yên) đã phát động phong trào xây dựng "NTM sáng, xanh, sạch, đẹp". Phong trào có sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể và được triển khai sâu rộng, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
,
,
.
,
,
,
,