,
Cập nhật lúc: 08:00 |15/06/2021
Trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thường với nhiều hình thái thiên tai cực đoan thường xuyên xảy ra, để chủ động các phương án ứng phó, ngay từ đầu năm 2021, Sở Công Thương đã chủ động kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu phòng, chống thiên tai (PCTT) trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu cho công tác dự trữ hàng hóa năm nay...
,
,
.
,
,
,
,