,
Cập nhật lúc: 06:21 |21/09/2018
Hằng năm, tỉnh ta gieo cấy 150 nghìn ha lúa, sản lượng lúa hàng hóa đạt trên 930 nghìn tấn/năm. Mặc dù áp lực đầu ra cho lúa gạo của tỉnh không lớn, nhưng việc liên kết sản xuất theo chuỗi sẽ nâng cao giá trị sản xuất lúa gạo, hiệu quả lao động của người nông dân, góp phần thực hiện thành công tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.
,
,
.
,
,
,
,