,
Cập nhật lúc: 07:39 |18/01/2018
Năm 2017, một trong những kết quả nổi bật của ngành Công thương là hoàn tất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch CCN trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 và triển khai kêu gọi thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng CCN...
,
,
.
,
,
,
,