,
Cập nhật lúc: 08:00 |12/12/2018
Đến thời điểm này, Nam Định đang trở thành điểm sáng và dẫn đầu toàn quốc về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn được tập trung đầu tư, cải tạo nâng cấp đồng bộ, kết nối với hạ tầng kinh tế - xã hội toàn tỉnh và khu vực.
,
,
.
,
,
,
,