Nâng cao chất lượng công tác dân vận trước yêu cầu mới
Cập nhật lúc17:15, Thứ Bảy, 14/10/2017 (GMT+7)

Xác định công tác dân vận là một nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, Ban TVTU tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; hướng công tác dân vận về cơ sở với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” góp phần ngăn chặn, đẩy lùi và những hạn chế, tiêu cực từ cơ sở.

Thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, các địa phương đã ban hành quy chế, quy ước, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát việc thi hành pháp luật và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng. Tỉnh đã ra quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Thường trực Tỉnh ủy đã phê duyệt 8 chương trình giám sát năm 2017 của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể thường xuyên, tích cực tập hợp ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phối hợp tổ chức đối thoại định kỳ hằng năm giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác theo chức năng, nhiệm vụ, duy trì, đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm tập hợp, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia để nâng cao uy tín và khẳng định vai trò của từng tổ chức trong thời kỳ mới. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện mô hình “một cửa”; từng bước kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ. Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; huy động sự tham gia của người dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong xây dựng NTM. Chính vì vậy, tính đến hết quý III năm nay, toàn tỉnh đã có 169/209 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM. Đời sống nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh không ngừng được cải thiện; an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy nghiên cứu tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy nghiên cứu tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 Phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với chương trình xây dựng NTM tại các địa phương, đơn vị đạt được nhiều kết quả thiết thực. Ban Dân vận Tỉnh ủy ban hành Công văn số 108 ngày 13-4-2017 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm. Nhiều mô hình dân vận khéo trong vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng tại các địa phương, cơ sở được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Vì vậy, phong trào "Dân vận khéo" đã đi vào đời sống được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia, tích cực đóng góp tài lực nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh NTM. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 954 mô hình điển hình dân vận khéo của tập thể, 627 điển hình cá nhân, 278 mô hình về phát triển kinh tế, 481 mô hình về văn hóa - xã hội, 420 mô hình về an ninh quốc phòng, 393 mô hình về xây dựng hệ thống chính trị mang lại hiệu quả thiết thực, có tính lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. Ban Dân vận các huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh tham mưu với cấp ủy ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào dân vận khéo, tập trung xây dựng các mô hình trong tuyên truyền vận động xây dựng NTM, đô thị văn minh; triển khai thực hiện các việc khó, việc mới; tăng cường hướng dẫn xây dựng các mô hình, điển hình dân vận khéo trong các lĩnh vực của đời sống, xã hội.

Trong giai đoạn hiện nay, công tác dân vận vừa mang tính chiến lược vừa mang tính cấp thiết đối với sự nghiệp đổi mới. Với bài học kinh nghiệm Đảng ta đã tổng kết: Tin dân, dựa vào dân, gắn bó chặt chẽ với nhân dân; kiên trì thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc phù hợp với từng giai đoạn cách mạng; công tác dân vận phải thường xuyên bám sát đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, gắn việc chăm lo và bảo vệ lợi ích của nhân dân với việc huy động sức dân để xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Công tác dân vận phải luôn gắn chặt với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền Nhà nước của dân, do dân vì dân. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới, hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nắm bắt, phản ánh kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền thực sự trong sạch vững mạnh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Hệ thống dân vận cần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố vững chắc mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, đúng như lời căn dặn của Bác: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”./. 

Bài và ảnh: Xuân Thu

 

,
,
.
,
,
,
,