,
Cập nhật lúc: 18:00 |22/05/2022
Nhận thức rõ vai trò của công tác Tuyên giáo, qua mỗi kỳ đại hội, các huyện ủy, thành ủy và Đảng ủy các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều chủ động xây dựng, kiện toàn Ban Tuyên giáo Đảng ủy cấp xã phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Đến nay, tất cả 226 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều thành lập Ban Tuyên giáo do đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách với 1.130 thành viên.
,
,
.
,
,
,
,