,
Cập nhật lúc: 07:59 |20/03/2018
Ngày 20-10-2016, BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo". Đây là Nghị quyết quan trọng xây dựng đội ngũ...
,
,
.
,
,
,
,