,
Cập nhật lúc: 07:59 |17/01/2018
Thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, nếu cần điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế thì Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh...
,
,
.
,
,
,
,