,
Cập nhật lúc: 05:22 |26/11/2021
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hiện đại hóa, nhất là trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Đảng, Nhà nước luôn coi trọng việc đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ để phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, quản lý dân cư và đảm bảo cuộc sống cho người dân.
,
,
.
,
,
,
,